Rechtsgebieden van Hoven & Selbach Advocaten - Advocaten Kantoor Hoven en Selbach

Menu
Ga naar de inhoud

Rechtsgebieden
Onze rechtsgebieden:

Civiel / Handelsrecht
Verbintenissen en overeenkomsten, nakoming, wanprestatie, algemene voorwaarden. Onrechtmatige daad Consumentenrecht.
Incasso’s van vorderingen (particulier en MKB)
Beslag- en executierecht (herberekening beslagvrije voet).
Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte).

Personen- en familierecht
Afstammingskwesties, naamswijziging, adoptie, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, curatele en bewind, erkenning, ontkenning vaderschap.
Echtscheiding, verbreking samenwoning, kinder- en partneralimentatie, omgang, gezag, afwikkeling huwelijksgemeenschap/huwelijkse voorwaarden.
Strafrecht
Algemeen en jeugdstrafrecht

Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomsten, ontslag en ontbinding, concurrentiebedingen, arbeidsvoorwaarden, beindigingsovereenkomsten.

Migratierecht
Vreemdelingenrecht, asiel en vluchtelingenrecht, mensenrechten, gezinshereniging, artikel 8 EVRM, klachten bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Turks Associatieverdrag, verblijf op medische gronden, visumkwesties, intrekking van de verblijfsvergunning, inreisverboden en ongewenstverklaringen. Nationaliteitsrecht.

Psychiatrisch patiëntenrecht (bopz)
Inbewaringstellingen, rechterlijke machtigingen, klachtrecht

Jeugdrecht
Straf- en civielrechtelijk, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing, wijziging gezag, bijzonder curator
Terug naar de inhoud